Znaleziono 10 wyników

autor: prawniepl
31 sie 2009, 23:59
Forum: SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Temat: Ogłoszenie o wyborze oferty
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 3471

Ogłoszenie o wyborze oferty

zamawiający nie ma obowiązku upubliczniać protokołów może dać do wglądu ewentualnie
autor: prawniepl
31 sie 2009, 23:57
Forum: Prawo zamówień publicznych
Temat: Podwykonawcy w przetargach publicznych
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 5256

Podwykonawcy w przetargach publicznych

Zamawiający ma możliwość uzależnienia zapłaty generalnemu wykonawcy od przedłożenia przez wykonawcę dowodu zapłaty dla podwykonawcy oraz przedłożenia ewentualnego oświadczenia podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia (często Zamawiający zabezpieczają swój interes prawny poprzez wprowadzenie takich za...
autor: prawniepl
31 sie 2009, 23:27
Forum: Środki ochrony prawnej
Temat: Termin wniesienia proetstu do unieważnionego przetargu
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 3890

Termin wniesienia proetstu do unieważnionego przetargu

Terminy na wniesienie protestu, gdy nie dotyczy to ogłoszenia i SIWZ zostały wskazane w art. 180 ust. 2 prawa zamówień publicznych. "Protest wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących po...
autor: prawniepl
31 sie 2009, 23:22
Forum: SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Temat: Ustalanie ceny za SIWZ
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 10559

Ustalanie ceny za SIWZ

Na wniosek wykonawcy zamawiający przekazuje w terminie 5 dni specyfikację istotnych warunków zamówienia. Opłata, jakiej można żądać za specyfikację istotnych warunków zamówienia, może pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania - art. 42 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych. Koszt wysyłki...
autor: prawniepl
31 sie 2009, 23:17
Forum: Problemy w udzielaniu zamówień publicznych
Temat: Stosować ustawę czy nie ??
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 4395

Stosować ustawę czy nie ??

Wydaje się, że najbezpieczniej będzie podzielić zamówienie na części odpowiadające przedmiotowi dostawy i zsumować wszystkie części dla całego zamówienia zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, cyt. "Jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela ...
autor: prawniepl
31 sie 2009, 23:05
Forum: Przetargi i zamówienia publiczne
Temat: PODWYKONAWCA a REFERENCJE-zamkniete koło
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 4643

PODWYKONAWCA a REFERENCJE-zamkniete koło

Zgodnie ze stanowiskiem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym w wyroku z dnia 8 sierpnia 2008 r. przez pojęcie „należyte wykonanie" należy „rozumieć cywilistycznie, tzn. przez ocenę realizacji zobowiązań wykonawcy wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego. Należyte wykonanie zamówienia pub...
autor: prawniepl
31 lip 2009, 16:24
Forum: Problemy w udzielaniu zamówień publicznych
Temat: Jak oszacować wartość zamówienia na usługi.
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 4012

Jak oszacować wartość zamówienia na usługi.

Zamawiający przy szacowaniu wartości usługi nadzoru inwestorskiego posługują się prognozowanym na dany rok średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem Wynika to z art. 34 ust. 1 prawa zamówień publicznych oraz komunikatów Prezesa GUS w sprawie średniorocznego wskaźnika cen t...
autor: prawniepl
31 lip 2009, 16:06
Forum: Środki ochrony prawnej
Temat: Kiedy wysłać informację o powtórzeniu czynności?
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 3793

Kiedy wysłać informację o powtórzeniu czynności?

Zgodnie z art. 183 ust. 6 prawa zamówień publicznych "O powtórzeniu lub dokonaniu czynności zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców.". Jak wynika z tego przepisu Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić NIEZWŁOCZNIE tj. bez zbędnej zwłoki po rozstrzygnięciu protestu.
autor: prawniepl
31 lip 2009, 16:01
Forum: Problemy w udzielaniu zamówień publicznych
Temat: wartość zamówienia - kredyt
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 4663

wartość zamówienia - kredyt

Zgodnie z art. 32 ust. 1 prawa zamówień publicznych "Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością.". A więc należy ustalić całkowitą wartość obejmującą cały okres zamówie...
autor: prawniepl
31 lip 2009, 15:56
Forum: Problemy w udzielaniu zamówień publicznych
Temat: Dzielenie zamówienia
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 2259

Dzielenie zamówienia

Zgodnie z art. 32 ust. 2 prawa zamówień publicznych (Dz.U. 2007.223.1655 z późn. zm.) "Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości.". W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem wydaje się być zorganizowanie jednego przetarg...