wyjaśniać czy odrzucać

Forum zamawiających. Udzielanie zamówień publicznych i problemy z tym związane - porady prawne.
lex
Posty: 459
Rejestracja: 23 mar 2010, 12:49

Post autor: lex » 14 paź 2010, 12:10

jeśli dana płyta główna nie odpowiada specyfikacji brakuje jednego wejścia, to wezwać Wykonawcę do wyjaśnień? wydaje mi się ze nie, gdyż nadaje się odrzucenia ze względu na 89 ust. 1 pkt 2 i nie potrzeba wyjaśniać...?

Z drugiej strony Wykonawca może wyjaśnić że dołoży np. przejściówkę na pci, w specyfikacji był zapis że musi być dane wejście, wiec zapis pasuje również na przejściówkę..

Janusz
Posty: 6561
Rejestracja: 11 lut 2008, 21:32

Post autor: Janusz » 14 paź 2010, 14:36

Pamiętaj jednak, że wyjaśnienia nie mogą zmieniać treści złożonej oferty!

lex
Posty: 459
Rejestracja: 23 mar 2010, 12:49

Post autor: lex » 14 paź 2010, 14:45

ok znalazłem jeszcze że monitory nie maja odpowiednich norm TCO więc jeszcze dodatkowo po konsultacji z infolinią co do technologii producenta od razu ich odrzucam bez zbędnych pism.

Ok skoro np w SIWZ był zapis odnośnie podania dokładnych nazw, modeli danego urządzenia itp to w przypadku, gdy dany oferent nie wpisał żadnej nazwy wzywam go do wyjaśnienia?

Janusz
Posty: 6561
Rejestracja: 11 lut 2008, 21:32

Post autor: Janusz » 14 paź 2010, 15:10

Niezgodność oferty z treścią siwz zachodzi, gdy zaoferowany przedmiot dostawy nie odpowiada opisanemu w specyfikacji przedmiotowi zamówienia co do:

* zakresu,
* ilości,
* jakości,
* warunków realizacji i
* innych elementów istotnych dla wykonania przedmiotu zamówienia
* w stopniu zaspokajającym interesy i oczekiwania zamawiającego.

Brak określenia nazwy handlowej lub producenta, w mojej ocenie, jest istotny dla wykonania niniejszego zamówienia z punktu widzenia zamawiającego (np. możliwość porównania parametrów określonych przez wykonawcę z parametrami wskazanymi przez producenta).

Janusz
Posty: 6561
Rejestracja: 11 lut 2008, 21:32

Post autor: Janusz » 14 paź 2010, 16:07

Nim podejmiesz decyzję co do uzupełnienia lub odrzucenia oferty wykonawcy, ustal czy faktycznie żądany przez Ciebie opis towaru można traktować jako odrębny od oferty dokument, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp.
Bardzo często zdarza się że Zamawiający wymagają aby do oferty wykonawcy został dołączony opis zamawianego produktu, jednak z góry narzucają wykonawcom format i zakres danych, które należy umieścić w ofercie. Na przykład w SIWZ umieszczają wzór tabeli z niezbędnymi danymi, a wykonawca ma za zadanie wpisać odpowiednio czy oferowany przez niego produkt spełnia lub nie spełnia poszczególne parametry techniczne. Taki opis należy traktować jako integralną część oferty i umieszczenie przez wykonawcę informacji o nie spełnieniu jakiegoś warunku nie może być uzupełniane lub wyjaśniane.
Podobnie jest gdy Zamawiający żąda od wykonawcy próbek lub opisu po to by na ich podstawie dokonać oceny w kryterium jakościowym. Uzupełnianie tego rodzaju dokumentów również nie powinno być dopuszczalne z uwagi na możliwość zmiany przez wykonawcę treści złożonej oferty.   
Inaczej jest jeśli zamawiający nie sprecyzował zakresu danych jakich wymaga od wykonawców i poprosił jedynie o opis przedmiotu zamówienia zgodnie z § 5 rozporządzenia „o dokumentach&rdquo ; w celu sprawdzenia czy oferowane dostawy spełniają jego oczekiwania. W tym celu, zgodnie § 5 rozporządzenia, zamawiający może żądać w szczególności:
1) próbek, opisów lub fotografii;
2) opisu urządzeń technicznych, instrukcji obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia (…).
Należy zauważyć, że dokumenty takie w przeważającej części są materiałami o dość dużym stopniu ogólności, przygotowanymi raczej w celach promocyjno - reklamowych niż pod konkretne postępowanie. Dlatego może się zdarzyć, że w prospekcie opisującym dany model samochodu nie ma wszystkich informacji wymaganych przez Zamawiającego. W mojej ocenie taka sytuacja nie powinna pociągać za sobą konieczność odrzucenia oferty wykonawcy.
Nieścisłości w opisie technicznym lub nawet sprzeczności powinny zostać wyjaśnione na podstawie art. 26 ust. 4 i ewentualnie uzupełnione zgodnie z art. 26 ust. 3. upzup.
Uzupełnianie dokumentów przedmiotowych jest możliwe dzięki zrównania przez ustawodawcę obu rodzajów dokumentów (zarówno podmiotowych – potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu; jak i tych przedmiotowych).
Podobny pogląd reprezentuje Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 17 września 2008r. (sygn. akt KIO/UZP 919/08). Zgodnie z nim, co do zasady dopuszczalne jest uzupełnianie oferty o dokumenty przedmiotowe, i to zarówno w sytuacji, gdy fizycznie nie zostały one załączone do oferty, jak i w przypadku gdy zostały one złączone, ale zawierają błędy lub braki. W takim wypadku probówkę, folder reklamowy czy opis należy traktować jak dokument lub oświadczenie z art. 25 ust. 1 ustawy.
Jednak należy zbadać w pierwszej kolejności w jakim celu zostały dołączone opisy techniczne. Jeśli jest to elementem oferty wykonawcy jego uzupełnienie w trybie art. 26 ust.3 Pzp jest niedopuszczalne. Jeśli zamiarem Zamawiającego było jedynie potwierdzenie czy oferowane dostawy/ usługi/ roboty budowlane spełniają wymagania określone w SIWZ wówczas uzupełnienie w trybie art. 26 ust.3 Pzp jest, zdaniem Izby uzasadnione.

lex
Posty: 459
Rejestracja: 23 mar 2010, 12:49

Post autor: lex » 15 paź 2010, 7:41

Więc w przypadku tylko podmiotowych można uzupełniać braki itp, w moim przypadku dotyczy to treści, gdyż nie żądałem prospektów, ulotek itd, więc z tego zrozumiałem nie mogę domagać się uzupełnień.. Tak czy inaczej oferent, który nie spełnił mojego wymagania co do spełniania przez dany monitor normy min TCO 03 podlega odrzuceniu etc.. Możecie napisać jak praktykujecie czy robicie tak jak ja opis szczegółowy na zasadzie spełnia/nie spełnia minimalnych wymagań z możliwością złożenia lepszych pozycji czy żądacie katalogów, prospektów jeśli chodzi o sprzęt komputerowy, rtv etc??

Janusz
Posty: 6561
Rejestracja: 11 lut 2008, 21:32

Post autor: Janusz » 15 paź 2010, 7:52

Opis szczegółowy na zasadzie spełnia/nie spełnia minimalnych wymagań z możliwością złożenia lepszych - zawsze podaję iż są to parametry minimalne, jeżeli są lepsze to wiadomo że jest ok.

Janusz
Posty: 6561
Rejestracja: 11 lut 2008, 21:32

Post autor: Janusz » 15 paź 2010, 7:53

W Twoim przedstawionym przypadku oferta odpada z gry.

lex
Posty: 459
Rejestracja: 23 mar 2010, 12:49

Post autor: lex » 15 paź 2010, 8:22

Dokładnie dzięki

ODPOWIEDZ