Dokumenty US ZUS na dzień składania ofert?

Forum zamawiających. Udzielanie zamówień publicznych i problemy z tym związane - porady prawne.
lukas50b15
Posty: 56
Rejestracja: 23 mar 2009, 7:56

Dokumenty US ZUS na dzień składania ofert?

Post autor: lukas50b15 » 22 gru 2016, 12:56

Witam,
Skołowaciałem więc piszę, może pomożecie mi to rozjaśnić:
W rozporządzeniu o rodzajach dokumentów jest napisane tak:
"W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający może żą-
dać następujących dokumentów: (...)
2)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; "

Jeśli wykonawca składając ofertę - gdzie przecież nie załącza tego dokumentu - nie posiada zaświadczenia z US, to czy jeśli na wezwanie do złożenia dokumentu przedstawi zaświadczenie aktualne na dzień składania, wystawione po terminie składania ofert - to czy należy je przyjąć jako ważne do celu stwierdzenia braku podstaw do wykluczenia?

ODPOWIEDZ