Zaświadczenie z US wydane po terminie

Tutaj można umieszczać wszelkie tematy związane z przetargami i zamówieniami publicznymi - inne spojrzenie na przetargi.
makaron
Posty: 49
Rejestracja: 23 mar 2009, 20:57

Post autor: makaron » 23 gru 2014, 13:47

Witam,

Pewnie to mieliście: Oferent złożył wraz ofertą "stare" zaświadczenie z US (powyżej 3 miesięcy). Poprosiłem o uzupełnienie. Zaświadczenie wpłynęło ale wydane przez US z datą po terminie składania ofert ale z adnotacją "wg. stanu na dzień XX.2014 [termin składania ofert] podmiot nie posiadał zaległości". Czy taki dokument jest ok czy należy wykluczyć firmę z postępowania??

pzdr

Janusz
Posty: 6561
Rejestracja: 11 lut 2008, 21:32

Post autor: Janusz » 23 gru 2014, 13:52

Jest ok.

makaron
Posty: 49
Rejestracja: 23 mar 2009, 20:57

Post autor: makaron » 23 gru 2014, 13:58

Ale w rozporządzeniu stoi:

"aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalegaz opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie naraty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – WYSTAWIONEGO nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert";

Mam pewne wątpliwości. W moim odczuciu sformułowanie WYSTAWIONE zaświadczenie to synonim WYDANIA zaświadczenia czyli data sporządzenia dokumentu przez organ...

Janusz
Posty: 6561
Rejestracja: 11 lut 2008, 21:32

Post autor: Janusz » 23 gru 2014, 14:30

Uzupełnione na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp dokumenty lub oświadczenia mogą być wprawdzie wystawione po upływie terminu składania ofert (wniosków), ale ich treść powinna potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę na konkretny dzień składania ofert (wniosków).

Ustawa Pzp dopuszcza uzupełnianie po terminie składania ofert (wniosków) zarówno oświadczeń i dokumentów, które wykonawcy posiadali w tej dacie – ale ich nie złożyli, jak również oświadczeń lub dokumentów, których wykonawcy nie posiadali, pod warunkiem iż potwierdzają one stan faktyczny i prawny obowiązujący najpóźniej na dzień składania ofert (wniosków). Sytuacja wskazana w drugim przypadku wymaga każdorazowo indywidualnego rozpatrzenia (wyrok KIO z 11 marca 2009 r., sygn. akt: KIO/UZP 229/09).

Przepis art. 26 ust. 3 ustawy Pzp w praktyce oznacza, że dokument np. w postaci zaświadczenia z urzędu skarbowego, w przypadku jego uzupełnienia może zostać wystawiony z datą po terminie składania ofert, jednakże z jego treści musi wynikać, że wykonawca nie zalegał z opłacaniem podatków na dzień upływu terminu składania ofert. Takie uregulowanie uniemożliwia sytuację, w której dokonałbyś opłacenia zaległości podatkowych po terminie składania ofert.

Zagadnienia niniejszego dotyczy wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 15 października 2009 roku (sygn. akt KIO/ UZP 1249/09), w którym uznano, iż z trybu uzupełniania dokumentów uregulowanego w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wynika, że wystawienie zaświadczenia potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu z datą późniejszą niż data składania ofert, spełnia wymogi zamawiającego. Konieczne jest jednak, aby z treści uzupełnianego dokumentu w sposób nie budzący wątpliwości wynikało, że warunki niniejsze były spełnione w dacie upływu składania ofert.

makaron
Posty: 49
Rejestracja: 23 mar 2009, 20:57

Post autor: makaron » 23 gru 2014, 14:44

Ogólnie wyrok jak najbardziej koresponduje z, cytując klasyka, moim "procesem myśleniowym" aczkolwiek literalnie analizując dwojako do kwestyi podejść można.

Dzienx i happy xmas!

Janusz
Posty: 6561
Rejestracja: 11 lut 2008, 21:32

Post autor: Janusz » 23 gru 2014, 14:56

Uznaj i będzie ok, wyroków jest sporo, najważniejsza jest treść i spełnianie warunku najpóźniej w TSO ;)

Sygnatura akt: KIO/UZP 810/09 Data wydania orzeczenia: 2009-07-10
Uzupełnione na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp oświadczenia mogą być wystawione po upływie terminu składania ofert, ale ich treść powinna potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.
Sygnatura akt: KIO/UZP 540/09 Data wydania orzeczenia: 2009-05-12
Stan stwierdzony w treści dokumentu urzędowego pozostaje aktualny w terminie od jego wystawienia do upływu terminu składania ofert.
Sygnatura akt: KIO/UZP 229/09 Data wydania orzeczenia: 2009-03-11
Zamawiający może uznać brakujące dokumenty uzupełnione później, jednakże tylko wtedy, gdy wynika z nich, że stan, jaki potwierdzają, istniał także na dzień składania ofert.
Sygnatura akt: KIO/UZP 986/09 Data wydania orzeczenia: 2009-08-17
Nowelizacja ustawy Pzp z dnia 4 września 2008 roku dopuściła, aby uzupełniane na wezwanie zamawiającego dokumenty były wystawione z datą późniejszą niż termin składania wniosków lub składania ofert, o ile z treści tych dokumentów wynika spełnienie warunków na dzień składania wniosków lub składania ofert.
WESOŁYCH i ZDROWYCH ŚWIĄT!

ODPOWIEDZ