Wykaz usług z którego nie wynika warunek

Tutaj można umieszczać wszelkie tematy związane z przetargami i zamówieniami publicznymi - inne spojrzenie na przetargi.
kamilugw
Posty: 53
Rejestracja: 08 cze 2011, 14:44

Post autor: kamilugw » 20 paź 2014, 14:03

Zamawiający określił dokładnie warunek udziału w postępowaniu - usługa nadrodzina inwestorskiego na obiekcie o parametrach.
Wykonawca załączył wykaz usług, gdzie ogólnie określił rodzaj usługi: "Usługa nadzoru inwestorskiego"dołączył dodatkowo referencje, w których dokładnie już zostało opisane, na jakim obiekcie, jakie branże, jaki okres itd.

Jeżeli wykaz zawiera ogólne sformowanie (nie wynika wprost spełnienie warunku udziału w postępowaniu, a wszystko zawarte jest w referencjach (chociaż z natury powinny potwierdzać należyte ich wykonanie), czy należy wzywać do uzupełnienia wykazu z którego wprost będzie wynikało spełnianie warunku? Czy też jest to nadmierny formalizm Zamawiającego, gdyż może to wszystko odczytać łącznie z 2 dokumentów?

Janusz
Posty: 6563
Rejestracja: 11 lut 2008, 21:32

Post autor: Janusz » 20 paź 2014, 14:06

Daj spokój i oceniaj dalej.

kamilugw
Posty: 53
Rejestracja: 08 cze 2011, 14:44

Post autor: kamilugw » 20 paź 2014, 14:15

wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29.07.2013 r. KIO 1743/13

„Zamawiający w powołanych pkt. IV.3.3) i 4) SIWZ określił jakie dokumenty wykonawcy są zobowiązani przedstawić mu wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia. Postawione tam wymogi odpowiadały w swej istocie regulacji zawartej w § 1 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231). Zgodnie z powołanym przepisem, dokumentami jakich Zamawiający może żądać w celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu jest wykaz wykonanych lub wykonywanych usług, wraz z którym przedstawiane mają zostać dowody, potwierdzające należyte wykonanie lub wykonywanie ujawnionych w wykazie usług. Przepis ten rozstrzyga, iż podstawowym dla wykazania spełniania warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia jest odpowiedni wykaz, a zatem pisemne oświadczenie samego wykonawcy odpowiadające w swej treści co najmniej wymaganiom określonym w SIWZ. Elementem dodatkowym, mającym potwierdzać jedynie należyte wykonanie wykazywanych usług, są załączone do tegoż wykazu dowody (np. referencje). Przepisy powołanego rozporządzenia przesądzają zatem, iż obowiązkiem wykonawcy, tak aby można było uznać, iż wykazał on spełnianie warunku udziału w postępowaniu, jest złożenie zarówno wykazu, jak i dowodów do niego załączonych potwierdzających należyte wykonanie ujętych w wykazie prac. Niezbędnym zatem jest, aby to wykonawca składający ofertę, złożył wraz z nią własne, odpowiedniej treści, pisemne oświadczenie potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu – wyraźne wskazanie na usługi, które w ocenie wykonawcy odpowiadają swym zakresem wymogom określonym przez Zamawiającego w treści warunku. Dlatego też nie jest wystarczającym przedstawienie wyłącznie referencji, tj. dokumentu wystawionego przez podmiot trzeci - podmiotu na rzecz którego wykonywana była wykazywana przez wykonawcę usługa.”

Janusz
Posty: 6563
Rejestracja: 11 lut 2008, 21:32

Post autor: Janusz » 20 paź 2014, 14:20

Oczywiście to się zgada jednak wykaz jest a inny dokument potwierdza szczegóły usługi, dlatego też ja bym uznał ale to moja indywidualna opinia.

kamilugw
Posty: 53
Rejestracja: 08 cze 2011, 14:44

Post autor: kamilugw » 20 paź 2014, 14:55

A co byś zrobił jeżeli nie było by wykazu, tylko referencje, które bardzo szczegółowo potwierdzają, że dany wykonawca wykonał z należytą starannością zadanie, tym samym spełnia warunek udziału w postępowaniu?

Janusz
Posty: 6563
Rejestracja: 11 lut 2008, 21:32

Post autor: Janusz » 20 paź 2014, 15:51

Wezwał bym do uzupełnienia.

kamilugw
Posty: 53
Rejestracja: 08 cze 2011, 14:44

Post autor: kamilugw » 21 paź 2014, 10:29

Hmmm, znalazłem coś takiego - KIO 742/13
„Rzeczywiście, gdyby podstawą wykluczenia odwołującego z postępowania była okoliczność, że do oferty nie załączono wykazu dostaw, ale wszystkie informacje niezbędne do oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu wynikałyby ze złożonych referencji, to takie działanie zamawiającego stanowiłoby przejaw nadmiernego formalizmu
w prowadzonym postępowaniu. Zamawiający ma bowiem obowiązek oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie wszystkich złożonych z ofertą dokumentów, analizy ich merytorycznej zawartości, nie zaś samej formy tych dokumentów… . W ocenie KIO to nie brak wypełnionego załącznika nr 5 był podstawą wykluczenia (a więc uchybienia formalne), ale brak udowodnienia zamawiającemu spełnienia warunku w zakresie niezbędnej wiedzy i doświadczenia (uchybienie merytoryczne, dotyczące treści samej oferty) co do wykonania co najmniej jednej dostawy o wartości minimum 200 000 zł.

Janusz
Posty: 6563
Rejestracja: 11 lut 2008, 21:32

Post autor: Janusz » 21 paź 2014, 10:41

Znam ten wyrok, już kiedyś czytałem :)

ODPOWIEDZ