Cena jednostkowa netto 0,0065 zł

Forum zamawiających. Udzielanie zamówień publicznych i problemy z tym związane - porady prawne.
Kati
Posty: 78
Rejestracja: 04 gru 2007, 22:41

Post autor: Kati » 18 lis 2008, 9:11

Zapisy w SIWZ są konkretnie takie: Przy wyliczaniu cen w poszczególnych rubrykach formularza cenowego należy zastosować zaokrąglanie do dwóch miejsc po przecinku. ... Zamawiający dokonując obliczeń zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc
po przecinku.
Fakt, że zapisy w SIWZ mówią o wyliczeniu ceny, a nie stosowaniu zaokrąglenia do dwóch miejsc o przecinku dla wpisywanej ceny jednostkowej netto. Cóż z tym zrobić? Jeśli poprawiać to jak?
Bardzo proszę o pomoc.

Kati
Posty: 78
Rejestracja: 04 gru 2007, 22:41

Post autor: Kati » 18 lis 2008, 12:59

I nikt mi nie pomoże?

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 18 lis 2008, 13:54

Nie bardzo rozumiem na czym polega problem. Jakie obliczenia ma dokonywać zamawiający? Przecież to nie zamawiający dokonuje obliczeń i zaokrągleń w ofertach tylko ten, który przygotowuje ofertę. Zamawiający może dokonać poprawek oczywistych omyłek rachunkowych. Czy o to tu chodzi? Wykonawca pomylił się w ofercie?

Kati
Posty: 78
Rejestracja: 04 gru 2007, 22:41

Post autor: Kati » 18 lis 2008, 13:59

Pomylił się generalnie zamawiający, bo zażądał podania ceny za sztukę ręcznika papierowego, który jest barzdo tani. Wykonawca sprostał wymaganiom i wpisał jednostkową cenę netto 0,0065 zł. Czy mogę zaakceptować taką cenę, biorąc pod uwagę zapisy SIWZ, które przytoczyłam w pierwszym poście? A zwłaszcza ten - Przy wyliczaniu cen w poszczególnych rubrykach formularza cenowego należy zastosować zaokrąglanie do dwóch miejsc po przecinku. Obliczył od jednostkowej netto, cene jednostkową brutto i wpisał 0,0079 zł.
Ostatnio zmieniony 18 lis 2008, 14:02 przez Kati, łącznie zmieniany 1 raz.

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 18 lis 2008, 14:11

Nie ma cen mniejszych niż jeden grosz. Z drugiej strony wykonawca zrobił tak jak kazał mu zamawiający, który nie przewidział, że coś jednostkowo może być tańsze niż jeden grosz. „Zaokrąglenie” takich kwot znacznie podniesie ogólną cenę oferty. Ani to nie jest oczywista omyłka rachunkowa, ani nie jest to inna omyłka polegająca na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Wykonawca zrobił tak jak chcieliście i ciężko sobie wyobrazić poprawianie, bo wchodziło by w grę „poprawienie” z kwoty 0,0079 na 0,01

Kati
Posty: 78
Rejestracja: 04 gru 2007, 22:41

Post autor: Kati » 18 lis 2008, 17:19

Czy biorąc pod uwagę fakt, że zamawiający nie przewidział, iż cena jednostkowa za sztukę może być niższa niż 1 grosz, istnieje podstawa do unieważnienia postępowania na podst art. 93 ust. 1 pkt. 6? Prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, ponieważ zapis wymuszający na wykonawcy podanie ceny jednostkowej za sztukę w zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku powoduje automatycznie podniesienie ceny oferty? A może na podst. art. 93 ust. 1 pkt. 7?

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 18 lis 2008, 20:36

Na pewno nie ma podstawy do skorzystania z 93.1.6, bo udzielenie zamówienia leży w interesie publicznym. Sytuacja nie zmieniła się tak, że można powiedzieć, że w publicznym interesie nie leży zakup ręczników papierowych, bo zapewne są one potrzebne jako środki higieny i muszą być. Poniżej fragment Komentarza do PZP autorstwa Dzierżanowski Włodzimierz, Jerzykowski Jarosław, Stachowiak Małgorzata z 2007 roku, wydanie III:

„Unieważnienie postępowania może nastąpić ze względu na interes publiczny, który sprawia, że dalsze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia byłoby wbrew temu interesowi. Aby zamawiający mógł powołać się na tę przesłankę, musi udowodnić, że wcześniej, czyli w momencie wszczęcia postępowania, nie można było przy zachowaniu odpowiedniej staranności przewidzieć, iż zmienią się okoliczności, a w wyniku ich zmiany kontynuować postępowania i udzielenie zamówienia publicznego nie będzie leżało w interesie publicznym. Zmiana okoliczności musi mieć przy tym charakter istotny, a więc znaczący i niebagatelny. Powołanie się na powyższą przesłankę unieważnienia wymaga od zamawiającego prawidłowego posłużenia się pojęciem "interes publiczny", który nie musi być tożsamy z interesem zamawiającego. Zgodnie z uchwałą Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 marca 1997 r. za interes publiczny należy bez wątpienia uznawać korzyści uzyskiwane w wyniku realizacji przedsięwzięć służących ogółowi w zakresie zadań ciążących na administracji rządowej oraz samorządowej, realizowanych w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, związanych np. z ochroną zdrowia, oświaty, kultury, porządku publicznego. Powołując się na komentowaną przesłankę unieważnienia, zamawiający powinien wskazać, jaki interes publiczny wymaga dokonania przez niego unieważnienia postępowania. Tylko w ten sposób będzie bowiem w stanie udowodnić, że przesłanka ta rzeczywiście wystąpiła. Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 10 lipca 2002 r. (V Ca 960/02) uznał, że nie można postawić znaku równości pomiędzy interesem publicznym a brakiem środków na realizację przedsięwzięcia objętego postępowaniem o udzielenie zamówienia. Należy więc przyjąć, że inne niż wynikające z ogłoszonego postępowania potrzeby zamawiającego i zachodząca w związku z tym konieczność ograniczenia wydatków na nabycie przedmiotu zamówienia nie może być samoistną przyczyną unieważnienia postępowania. Dopiero wykazanie, że wykonanie zamówienia będzie godzić w interes publiczny, może powodować, iż środki nań przeznaczone nie powinny być wydane, a zamówienie nie powinno być udzielone. Ponadto nie zawsze interes publiczny musi przeważać nad interesem indywidualnym. Aby taka sytuacja miała miejsce, interes publiczny musi być na tyle istotny, że niezbędne jest jego postawienie przed indywidualnym interesem uczestników postępowania. Omawiana przesłanka unieważnienia ze względu na nieprzewidywalny charakter wspomnianych w niej okoliczności może wystąpić na każdym etapie postępowania, aż do momentu podpisania umowy. Nawet po wyborze najkorzystniejszej oferty i poinformowaniu, zgodnie z art. 92, wykonawców zamawiający może -powołując się na jej wystąpienie - unieważnić postępowanie.”

Kati
Posty: 78
Rejestracja: 04 gru 2007, 22:41

Post autor: Kati » 19 lis 2008, 9:25

Wielkie dzięki Piotrze. Unieważnienie na podst. 93 ust. 1 pkt. 7 też odpada Twoim zdaniem? Już sama sobie odpowiadam, że raczej tak, ale czekam na potwierdzenie.

PiotrW
Posty: 2197
Rejestracja: 21 sie 2006, 12:58

Post autor: PiotrW » 19 lis 2008, 10:58

Art. 93.1.7) jest bardzo „pojemny” i najbardziej niedookreślony. Chodzi w nim o każdą wadę, którą jest obarczone postępowanie, która uniemożliwia zawarcie ważnej umowy. O tym zaś kiedy umowa byłaby nieważna mówi art. 146 ust.1 , głównie w punktach 5) i 6) czyli, że zamawiający dokonał wyboru oferty z rażącym naruszeniem ustawy lub w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów określonych w ustawie, które miało wpływ na wynik tego postępowania. Nie ośmielę się powiedzieć czy wystąpiła tu jakaś tego typu wada uprawniająca do unieważnienia. Trzeba by popatrzeć na całość dokumentacji przetargowej i wszystkie zdarzenia, które zaszły w trakcie przetargu aby to ocenić.

ODPOWIEDZ